Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Associatie tussen migraine en zwangerschapscomplicaties

Associatie tussen migraine en zwangerschapscomplicaties

Onderzoekers hebben recent de gegevens van duizenden vrouwen geanalyseerd om de relatie tussen migraine en zwangerschapscomplicaties te beoordelen. Migraine gediagnosticeerd voorafgaand aan de zwangerschap was gekoppeld aan nadelige uitkomsten tijdens de zwangerschap. Het onderzoek is gepubliceerd in Neurology.

Migraine is een veel voorkomende neurovasculaire aandoening bij vrouwen in de reproductieve leeftijd.1 Hoewel meer dan de helft van de vrouwen met migraine verbetering meldt tijdens de zwangerschap, kan het hebben van een voorgeschiedenis van migraine de kans op negatieve gezondheidsuitkomsten vergroten.2 Het is niet duidelijk of een voorgeschiedenis van migraine en het migrainefenotype (migraine met of zonder aura) kunnen dienen als klinisch bruikbare markers van obstetrisch risico.1

In deze studie is de mogelijke associatie van migraine vóór de zwangerschap en migrainefenotype met risico's op ongunstige zwangerschapsuitkomsten onderzocht.

Onderzoek

De onderzoekers schatten associaties van zelfgerapporteerde door een arts gediagnosticeerde migraine en migraine fenotype met ongunstige zwangerschapsuitkomsten in. Gebruikte gegevens waren afkomstig van de Nurses' Health Study II (1989-2009). Er werd gekeken naar zwangerschapsdiabetes mellitus (GDM), zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie), zwangerschapshypertensie, vroeggeboorte en laag geboortegewicht.1

Resultaten

De analyse omvatte 30.555 zwangerschappen (na cohortinschrijving) onder 19.694 deelnemers zonder voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten, diabetes of kanker. Er werd gecorrigeerd voor leeftijd, adipositas en andere gezondheids- en gedragsfactoren (denk aan chronische hypertensie en roken).1

In vergelijking met mensen zonder migraine hadden patiënten met migraine voor de zwangerschap een hoger risico op vroeggeboorte, zwangerschapshypertensie en zwangerschapsvergiftiging. Migraine was niet geassocieerd met laag geboortegewicht of GDM. Het risico op zwangerschapsvergiftiging was iets hoger bij deelnemers met migraine met aura dan bij migraine zonder aura, terwijl andere uitkomsten vergelijkbaar waren per migraine fenotype.1

Deelnemers met migraine die vóór de zwangerschap regelmatig (> twee maal per week) aspirinegebruik meldden, hadden een lager risico op een vroeggeboorte en zwangerschapsvergiftiging; de power voor deze analyses was echter beperkt.1

Aspirine

In de bijsluiter van aspirine wordt het gebruik ervan tíjdens de zwangerschap afgeraden omdat er in deze periode een verhoogd risico bestaat op miskramen en het ontstaan van bepaalde lichamelijke afwijkingen van het hart en de buikwand bij het ongeboren kind.3 Het mag alleen worden gebruikt bij een hoog risico op het ontwikkelen van zwangerschapsvergiftiging en eventueel wanneer er sprake is van twee of meer matige risicofactoren voor zwangerschapsvergiftiging, aldus de richtlijn. Advies is om de behandeling dan minimaal een week voorafgaand aan de bevalling of een operatieve ingreep (sectio), dat wil zeggen bij 36 weken amenorroeduur, te staken tenzij een partus eerder verwacht wordt. Er zou onvoldoende bewijs zijn over de effectiviteit van gebruik van acetylsalicylzuur in de algemene populatie zwangere vrouwen zonder risicofactoren voor pre-eclampsie.4

Het gebruik van aspirine bij vrouwen met migraine in combinatie met de zwangerschap wordt niet geadviseerd. De resultaten van de huidige studie suggereren echter dat gebruik van aspirine mogelijk een positieve uitwerking heeft op vrouwen met migraine voor de zwangerschap. Er zijn echter geen gegevens over de door de deelnemers gebruikte doseringen van aspirine en gezien het observationele karakter van deze studie is verder onderzoek hiernaar benodigd.1

Conclusie

Migrainehistorie, en in mindere mate migrainefenotype, lijken belangrijke overwegingen te zijn bij obstetrische risicobeoordeling en -management. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of aspirineprofylaxe gunstig kan zijn voor het voorkomen van ongunstige zwangerschapsuitkomsten bij zwangeren met een voorgeschiedenis van migraine.1


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1.  Purdue-Smithe AC, et al. Neurology. 2023; https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000206831
2.  Wells RE, et al. Current Neurology and Neuroscience Reports. 2016; https://doi.org/10.1007/s11910-016-0634-9
3.  CBG-Meb, 2022; https://db.cbg-meb.nl/bijsluiters/h00613.pdf 
4.  
NVOG-richtlijn Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. Acetylsalicylzuur pre-eclampsie zwangerschap; https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/hypertensieve_aandoeningen_in_de_zwangerschap/startpagina_-_hypertensieve_aandoeningen_in_de_zwangerschap.html

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons