Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Combinatietherapie met lipidenverlagende geneesmiddelen voor coronaire hartziekten

Combinatietherapie met lipidenverlagende geneesmiddelen voor coronaire hartziekten

Volgens eerdere onderzoeken kunnen de bloedlipideniveaus bij patiënten met coronaire hartziekten aanzienlijk worden verlaagd door een combinatie van pitavastatine en ezetimibe. In de huidige meta-analyse is de werkzaamheid en veiligheid van deze combinatietherapie onderzocht. De resultaten zijn gepubliceerd in Cardiovascular Innovations and Applications.

Er zijn verschillende risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals geslacht, leeftijd, roken, diabetes, hypertensie en obesitas, maar dyslipidemie is de belangrijkste. LDL-C stapelt zich op bij oudere mensen en kan verschillende hart- en vaatziekten veroorzaken, waarvan coronaire hartziekten het ernstigst en dodelijkst zijn. Zelfs na toediening van standaarddoses pitavastatine aan patiënten met coronaire hartziekten bleef bij sommige hun LDL-C-spiegel boven de 1,8 mmol/L. Verdubbeling van de statinedosis om de LDL-C-spiegel te verlagen leidde tot bijwerkingen zoals verhoogde alanine transaminase- en creatinekinasespiegels.

Combinatietherapie

Combinatietherapie is een nieuwe behandelingskeuze. Volgens de bevindingen van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken kunnen de bloedlipideniveaus bij patiënten met coronaire hartziekten aanzienlijk worden verlaagd door een combinatie van pitavastatine en ezetimibe; de effecten en klinische toepassingen van deze behandeling blijven echter controversieel. Zelfs als de combinatie van geneesmiddelen het bloedcholesterolgehalte tot een normaal niveau verlaagt, bleek de schade voor de gezondheid van de patiënt groter indien ernstige bijwerkingen optraden.

Combineren van geneesmiddelen moet grondig worden onderzocht. Daarom hebben de onderzoekers in de huidige studie de werkzaamheid en veiligheid van gelijktijdig lipidenverlagende geneesmiddelen gebruik beoordeeld.

Onderzoek

Het betreft hier een meta-analyse waarbij de niveaus van LDL-C, totaal cholesterol, triglyceriden en HDL-C in het serum van patiënten na behandeling het primaire eindpunt waren. Alle patiënten hadden een coronaire hartziekte met of zonder diabetes. De experimentele groep werd behandeld met pitavastatine plus ezetimibe, en de controlegroep werd behandeld met pitavastatine monotherapie.

Resultaten

Negen gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (2586 patiënten) werden meegenomen in de analyse. De meta-analyse gaf aan dat pitavastatine plus ezetimibe resulteerde in significant lagere niveaus van LDL-C [p<0,01), totaal cholesterol (p<0,01) en triglyceriden (p<0,01) dan pitavastatine alleen. De combinatie van pitavastatine en ezetimibe verhoogde de niveaus van alanine transaminase en creatinekinase niet.

Combinatietherapie verhoogde de HDL-C-spiegels niet. Aanvullende inzichten werden verkregen door subgroepanalyse. Het effect van de verhoging van het HDL-C-gehalte in de experimentele groep werd significant beïnvloed door de gezondheidstoestand van de patiënten, de follow-up-tijd en de toegediende dosis pitavastatine.

Conclusie

Pitavastatine plus ezetimibe verlaagde significant serum LDL-C, cholesterol en triglyceridenspiegels bij patiënten met coronaire hartziekten. De onderzoekers geven wel aan dat onderzoeken bij patiënten met diabetes over langere termijn essentieel zijn omdat deze mogelijk de stijging van HDL-C beïnvloedden.

Om betere gegevens te verzamelen en de klinische praktijk adequaat te sturen, zijn meer klinische studies met een grote steekproef nodig om de veiligheid en de therapeutische voordelen op lange termijn van combinatietherapie te bevestigen.


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referentie:
1. Cai R, et al. CVIA Journal. 2023; https://doi.org/10.15212/CVIA.2023.0004

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons