Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Effect ribociclib en letrozol op totale overleving bij gevorderde borstkanker

Effect ribociclib en letrozol op totale overleving bij gevorderde borstkanker

Eerdere onderzoeksresultaten lieten al zien dat patiënten met gevorderde borstkanker, behandeld met ribociclib plus letrozol, een langere progressievrije overleving hadden. In een recente publicatieis nu ook antwoord gegeven op de vraag of ribociclib resulteert in verbetering van de totale overleving.

De HR-positieve, HER-negatieve tumor (HR+/HER-tumor) is het meest voorkomende subtype van gemetastaseerde borstkanker.1 In geval van gemetastaseerde borstkanker zal curatie vrijwel onmogelijk zijn. Het doel van de behandeling is de kwaliteit van leven te optimaliseren, complicaties van ziekte te voorkomen en zo mogelijk ziekteprogressie en overlijden uit te stellen.

Eerder werd al duidelijk dat bij postmenopauzale vrouwen met gemetastaseerde HR+/HER-borstkanker ribociclib (CDK4/6-remmer) plus letrozol (aromataseremmer) zorgden voor een significante verlenging van de progressievrije overleving (PFS).2 Daarbij ging het gemiddeld om een PFS van 25,3 maanden. Hierdoor is ribociclib nu in Europa geregistreerd voor de behandeling van vrouwen met HR+/HR- lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker. Het moet altijd in combinatie met een aromataseremmer of fulvestrant worden gebruikt als initiële endocriene therapie, of bij vrouwen die eerder endocriene therapie hebben gekregen.3

Het was nog niet bekend of de totale overleving (OS) langer zou zijn bij behandeling met ribociclib (plus letrozol).

Onderzoek

Aan de dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, fase 3 klinische studie deden postmenopauzale vrouwen mee met HR+/HR- gemetastaseerde of teruggekeerde borstkanker, welke niet eerder systemische therapie hadden ontvangen. De patiënten ontvingen of ribociclib (eenmaal daags oraal, gedurende 21 opeenvolgende dagen, gevolgd door 7 vrije dagen) of placebo. Beide groepen ontvingen daarnaast letrozol (2,5 mg per dag). De OS werd beoordeeld nadat 400 vrouwen waren overleden.

Resultaat

Na een mediane follow-up van 6,6 jaar waren er 181 (54,2%) vrouwen overleden in de groep die was behandeld met ribociclib en 219 (65,6%) in de groep met placebo. De mediane OS was 63,9 maanden (95% CI, 52,4-71,0) met ribociclib en 51,4 maanden (95% CI, 47,2-59,7) met letrozol alleen (HR voor overlijden, 0,76; 95% CI, 0,63-0,93; p=0,008). Er werden geen nieuwe veiligheidssignalen waargenomen. Er werd wel een neutropenie gevonden bij bijna twee derde (63,8%) van de vrouwen behandeld met ribociclib (versus 1,2% in de placebogroep).1

Conclusie

Eerstelijnstherapie met ribociclib plus letrozol toonde een significant algemeen overlevingsvoordeel in vergelijking met placebo plus letrozol bij patiënten met HR+/HER gevorderde borstkanker. Het risico op overlijden was 24% lager in de groep behandeld met ribociclib. De mediane totale overleving was meer dan 12 maanden langer met ribociclib dan met placebo.1


Geschreven door:
Aurora van de Loo

Referenties:
1.  Hortobagyi GN, et al. N Engl J Med. 2022; https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114663
2.  Hortobagyi GN, et al. N Engl J Med. 2016; https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1609709
3. EMA Kisqali (ribociclib); https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/kisqali-epar-medicine-overview_nl.pdf

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons