Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Hoger risico op borstkanker na een doorgemaakte partus

Hoger risico op borstkanker na een doorgemaakte partus

Vrouwen onder de 55 jaar die ooit een partus hebben gehad, hebben een hoger risico op borstkanker dan nullipara. Dit werd recent gerapporteerd in Annals of Internal Medicine. Lange tijd werd gedacht dat het krijgen van een kind juist een beschermende factor was tegen borstkanker. Deze nieuwe data laten zien dat dit weliswaar nog geldt, maar dat het optreden van het beschermende effect vaak langer dan 20 jaar duurt.

Borstkanker komt vaker voor op oudere leeftijd, met een mediane leeftijd van 62 jaar. Bij vrouwen die al op jongere leeftijd borstkanker ontwikkelen, lijkt een ander mechanisme te spelen. In eerdere studies werd een toename van borstkanker in jongere vrouwen na een partus opgemerkt. Deze studies bevatten echter niet de benodigde informatie om conclusies te kunnen trekken over factoren die het risico op borstkanker beïnvloeden, zoals borstvoeding of een positieve familieanamnese voor borstkanker.

In het huidige onderzoek werden data van 15 prospectieve studies gepoold. Hierdoor waren er data beschikbaar van 889.944 vrouwen wereldwijd. De primaire uitkomstmaat was het risico van een partus op het ontwikkelen van borstkanker. Ook werd gekeken naar andere risicofactoren, zoals borstvoeding en een positieve familieanamnese voor borstkanker.

Bij vrouwen onder de 55 jaar werd een piek gezien in de incidentie van borstkanker, ongeveer 5 jaar na een doorgemaakte partus. Het risico voor deze vrouwen om borstkanker te ontwikkelen was 80% hoger dan voor nullipara (HR 1,80, 95%BI 1,63-1,99). Daarentegen nam dit verhoogde risico 23 jaar na de partus af, waarna het hebben doorgemaakt van een partus juist een beschermende factor bleek te zijn voor het ontwikkelen van borstkanker (34 jaar na partus: HR 0,77, 95%BI 0,67-0,88).
Het toegenomen risico op borstkanker na het doormaken van een partus was hoger voor vrouwen met een positieve familieanamnese voor borstkanker, voor vrouwen met een groter aantal doorgemaakte partussen, en voor vrouwen met een hogere leeftijd ten tijde van de partus. De bevindingen leken niet beïnvloed te worden door het al dan niet geven van borstvoeding.

De onderzoekers concluderen dat, vergeleken met nullipara, vrouwen met een doorgemaakte partus een verhoogd risico op borstkanker hebben gedurende meer dan 20 jaar na partus. Ook stellen zij dat de traditionele risicofactoren voor borstkanker, zoals we die al jaren kennen, duidelijk niet altijd gelden voor vrouwen van jongere leeftijden. Dit maakt dat de borstkanker predictiemodellen nog eens onder de loep genomen moeten worden. De huidige bevinden kunnen bijdragen aan nieuwe predictiemodellen, die rekening houden met de leeftijd waarop de borstkanker zich voor het eerst manifesteert.

Door: Judith Cohen

Bron: Nichols HB et al. Breast Cancer Risk After Recent Childbirth: A Pooled Analysis of 15 Prospective Studies. Annals of Internal Medicine 2018;Dec 1. Epub ahead of print

Link naar artikel

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons