Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Nivolumab plus ipilimumab bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom: een bescheiden positief effect

Nivolumab plus ipilimumab bij gemetastaseerd prostaatcarcinoom: een bescheiden positief effect

Prostaatcarcinoom, dat immunologisch gezien een relatief ‘koude’ tumoromgeving heeft, is tot nu toe niet de meest aangewezen indicatie gebleken voor monotherapie met checkpointremmers. Er werd dan ook met interesse uitgekeken naar de studieresultaten van de CheckMate-650, waarbij een combinatie van nivolumab plus ipilimumab werd gegeven bij prostaatcarcinoom. Deze combinatie laat wél werkzaamheid zien, al valt nog veel te zeggen over de relevantie van de bescheiden effectgrootte.

Op het afgelopen Genitourinary Cancers Symposium in San Francisco werden de interimresultaten gepresenteerd wat betreft werkzaamheid en veiligheid van de combinatie nivolumab plus ipilimumab bij patiënten met gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC).1 Hier werd met interesse naar uitgekeken, omdat studies naar monotherapie met checkpointremmers in het verleden onvoldoende effect hadden bij mCRPC.

Patiënten met ziekteprogressie na tweedegeneratiehormoontherapie, die asymptomatisch waren dan wel minimale symptomen hadden, en nog niet eerder behandeld waren met chemotherapie, werden geïncludeerd in cohort 1. Soortgelijke patiënten maar met progressie na een behandeling met chemotherapie werden geïncludeerd in cohort 2. Beide cohorten ontvingen nivolumab 1 mg/kg plus ipilimumab 3 mg/kg elke drie weken gedurende vier cycli, gevolgd door nivolumab 480 mg elke vier weken. De primaire eindpunten bij deze geplande interimanalyse waren het objectieve responspercentage (ORR) en de radiologische vastgelegde progressievrije overleving (PFS) conform PCWG2-criteria.2 Ook veiligheid van de combinatiebehandeling werd geëvalueerd.

Gedurende minimaal zes maanden werden 78 patiënten gevolgd. ORR bedroeg 26% in cohort 1 en 10% in cohort 2. In beide cohorten was de ORR het hoogst bij patiënten met een PD-L1-expressie >1%, met DNA-schadeherstel, homologe recombinatie deficiëntie (HRD) of een tumor mutational burden boven de mediaanwaarde van de groep. Bijwerkingen van graad 3/4 gerelateerd aan de behandeling werden gezien bij 39% en 51% van de patiënten in cohort 1 en 2, respectievelijk. In beide cohorten vond één incident van graad 5 plaats.

De onderzoekers concluderen dat nivolumab plus ipilimumab met name in een populatie met mCRPC met aanwezige biomarkers een effect laat zien, bij een overigens bekend veiligheidsprofiel. De effectgrootte in deze studie is op zijn minst zeer bescheiden te noemen, waardoor de vraag rijst of een behandeling met deze combinatie van checkpointremmers wel te rechtvaardigen is bij deze groep patiënten. Verder onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid is zeker nodig.

Geschreven door: Judith Cohen

Referenties:
1.  Sharma P, et al. J Clin Oncol 2019;37(suppl 7S);abstr 142.
2.  Scher HI, et al. J Clin Oncol 2008;26:1148-59. 

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons