Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Personalised medicine nog niet gevalideerd voor kanker

Personalised medicine nog niet gevalideerd voor kanker

In theorie zou het voorschrijven van medicatie die de effecten van verstoorde moleculaire pathways compenseert tot een betere behandeling van kanker moeten leiden. In een multicenter fase II-studie in Frankrijk leverde deze aanpak echter geen hogere overleving op. De in The Lancet gepubliceerde resultaten roepen vragen op over de manier waarop personalised medicine wordt toegepast.

In het onderzoek werden 195 patiënten met gemetastaseerde kanker geïncludeerd, bij wie een verstoring van een moleculaire pathway was vastgesteld waarvoor een specifieke therapie bestaat. De helft van de groep ontving daadwerkelijk deze ‘gepersonaliseerde’ medicatie, ook als deze niet officieel was goedgekeurd voor hun type kanker. De andere helft kreeg een geregistreerde behandeling in overleg met de behandelend arts. Alle deelnemers waren op de hoogte van de therapie die ze ontvingen.

Na een gemiddelde follow-up-periode van 11,3 maanden was er geen significant verschil tussen de mediane progressievrije overleving van de experimentele en de controlegroep (2,3 en 2 maanden, respectievelijk). De eerste auteur, oncoloog Christophe Le Tourneau aan het Institut Curie in Frankrijk, laat weten dat het voorschrijven van medicatie op basis van aangetoonde moleculaire aberraties in de praktijk toch vaak gebeurt, ondanks dat de effectiviteit voor deze aanpak nog niet is aangetoond. “Ik begrijp ook goed waarom: patiënten willen leven en artsen willen graag helpen.”

Deze resultaten betekenen echter niet dat personalised medicine helemaal niet meer in aanmerking komt voor de behandeling van kanker. Bovenstaande studie heeft namelijk een paar zwakke punten. Zo waren kankerpatiënten al in een vergevorderd stadium met een kleine kans op gezondheidswinst en was de rationale achter bepaalde therapiekeuzes nogal simplistisch, volgens Apostolia Tsimberidou, oncoloog aan de University of Texas, VS. Het voorschrijven van off-label-medicatie voor kanker zoals het nu gebeurt, heeft echter geen meerwaarde, aldus Le Tourneau.

Bronnen: The Lancet, Nature

MedZine schrijft regelmatig over spraakmakende wetenschap.


Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons