Het officiële MedZine Blog

Achtergrond bij het medisch nieuws

Schippers belooft fraudeaanpak voor care en cure

Schippers belooft fraudeaanpak voor care en cure

Minister Edith Schippers van VWS heeft woensdagavond in een brief aan de Tweede Kamer het plan van aanpak voor de fraude in de zorg gepresenteerd. Ze reageert hiermee op een verzoek uit het ordedebat van 14 mei 2013. Schippers benoemt de maatregelen die ingezet zijn of worden om ‘deze vorm van criminaliteit’ te bestrijden.

‘Elk stelsel kent eigen risico’s waardoor mensen er onrechtmatig voordeel uit kunnen halen’, aldus Edith Schippers. Er zijn al verschillende maatregelen genomen om de zorgfraude te bestrijden. De Taskforce Integriteit Zorgsector, voorheen Regiegroep verbetering zorgfraudebestrijding, werkt mee aan het verbeteren van de preventie, detectie en repressie van zorgfraude, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) draagt bij aan een eenduidige ketenaanpak van de zorgverzekeraars en VWS laat onderzoeken of de bestaande handhavingsinstrumenten, van informatieverzoeken tot boetes, voldoende effectief, divers en zwaar zijn.

Aanvullende maatregelen

In de kamerbrief noemt Schippers een aantal aanvullende maatregelen. Er zal zo snel mogelijk onderzoek worden uitgevoerd naar de omvang van de fraude, verbreed van care naar cure. Daarnaast zullen er extra ogen worden ingezet door het inzichtelijk maken van de zorgnota voor de patiënt en wordt de capaciteit van de NZa en eventueel het Openbaar Ministerie (OM) uitgebreid. Ten slotte moeten verbeteringen van de wet- en regelgeving er toe leiden dat onduidelijkheden en teveel interpretatieruimte worden uitgebannen.

Pgb

Uit onderzoeken blijkt dat zorgkantoren voor ongeveer €6 miljoen euro aan pgb-fraude hebben teruggevorderd. Daarnaast schat het OM dat zij voor enkele tientallen miljoenen zaken in onderzoek heeft. Minister Schippers verwacht dat er meer fraudezaken opgespoord zullen worden en dat het totaalbedrag van de pgb-fraude nog op zal lopen. ‘Naast de inherente noodzaak om fraude aan te pakken, speelt bij pgb-fraude de noodzaak om kwetsbare cliënten te beschermen. Gebleken is dat pgb-fraude veelal wordt gepleegd door bemiddelingsbureaus’, stelt Schippers in haar kamerbrief. Daarnaast benadrukt de minister dat er in december 2012 een plan is opgesteld voor de intensivering van de aanpak van pgb-fraude. 

AWBZ

Schippers benoemt verder ook het vermeende misbruik met indicaties voor AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten)-zorg. Zij benadrukt dat er al maatregelen zijn om fraude in de AWBZ-zorg te voorkomen, zoals de controle door het centrum indicatiestelling zorg (CIZ). ‘Bij herhaald verkeerd gebruik zal worden besloten een aanbieder af te sluiten van het systeem’, aldus Schippers. Over de Brandpunt-uitzending over zorgfraude zegt de minister van VWS: ‘Destijds is er om redenen van administratieve lastenverlichting, kostenefficiency, vertrouwen en belasting voor de zorgvrager niet voor gekozen om bij deze toetsing het gehele traject over te doen, dus inclusief eigen onderzoeken informatievergaring bij de behandelaars. Hier zitten dus risico’s van opwaartse bijstelling door zorgaanbieders.’ Op 1 april 2013 is de afdeling Fraudebestrijding AWBZ van het CIZ opgericht.

Onderzoek

Schippers kondigt nader onderzoek aan: ‘Ik ga onderzoek doen naar risico’s op onregelmatigheden bij het indiceren door zorgaanbieders met gebruikmaking van daarvoor ter beschikking gestelde procedures. Bovendien zal ik laten onderzoeken of en zoja op welke wijze het CIZ (nadere) handhavingsbevoegdheden kan en moet krijgen.’ De minister sluit af met de opmerking dat ‘fraude onverteerbaar is en zo hard mogelijk bestreden dient te worden’.

Lees hier meer testimonials van HCP-ers en adverteerders

Volg ons